STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /SZOBISZOWICE W MOIM OBIEKTYWIE - KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MIESZKAŃCÓW GLIWIC!
Informujemy, że w związku z przygotowaniami do Industriady i jej przebiegiem Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej będzie nieczynne w dniu 25 września w godz. 10.00 - 14.00 oraz w dniu 26 września. Zapraszamy na Industriadę do Radiostacji Gliwice i Oddziału Odlewnictwa Artystycznego 26 września od godz. 11.00. *** Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadami zwiedzania Muzeum w czasie obowiązywania stanu epidemii. Dziękujemy!
/

Szobiszowice w moim obiektywie - konkurs fotograficzny dla mieszkańców Gliwic!

TERMIN 26 sierpnia - 08 września 2020

Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego czekają nas jesienią, a my już dziś ogłaszamy konkurs fotograficzny dla mieszkańców Gliwic! Bohaterem tegorocznej, XVIII już edycji GDDK będą Szobiszowice - dzielnica naszego miasta. Tematyka fotografii jest dowolna, a więc może dotyczyć architektury, przyrody, chwil życia codziennego i innych, ale wykonane zdjęcia mają obrazować dzielnicę Szobiszowice. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 VII 2020 r. Na zwycięzców czekają nie tylko nagrody, ale ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum w Gliwicach oraz na wystawie czasowej w Muzeum!

 

Pobierz regulamin konkursu wraz z załącznikiem TUTAJ

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SZOBISZOWICE W MOIM OBIEKTYWIE”

Informacje ogólne

1.      Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Szobiszowice w moim obiektywie” zwanego dalej Konkursem jest Muzeum w Gliwicach z siedzibą w Willi Caro przy ul. Dolnych Wałów 8a zwane dalej Organizatorem.
2.      Celem konkursu jest promocja Szobiszowic – jednej z dzielnic Gliwic.
3.      Przedmiotem Konkursu są wyłącznie fotografie dotyczące dzielnicy Szobiszowice w jej obecnych granicach administracyjnych.
4.      Tematyka fotografii jest dowolna, a więc może dotyczyć architektury, przyrody, chwil życia codziennego i innych, ale zawsze fotografie muszą dotyczyć dzielnicy Szobiszowice.
5.      Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum w Gliwicach oraz na wystawie czasowej w Muzeum.
6.      Ogłoszenie listy nagrodzonych prac, wręczenie nagród osobom nagrodzonym oraz otwarcie wystawy odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 18 IX 2020 r.
 
Koordynatorem konkursu fotograficznego z ramienia Muzeum jest
Joanna Puchalik
jpuchalik@muzeum.gliwice.pl; tel. 32/230-95-47


 

Dowiedz się więcej|Zamknij

Zasady konkursu i przygotowania prac: 1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia. 3. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gliwic niezależnie od wieku (w imieniu nieletnich prace muszą zgłosić Rodzice lub nauczyciele plastyki ze szkoły do której chodzą dzieci i młodzież). 4. Planowy terminarz: - przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 1 IX do 8 IX 2020 r. - powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 9 do 15 IX 2020 r. - wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac – 18 IX 2020 r. 5. Fotografie powinny być pracami autorskimi wykonanymi samodzielnie (prace wykonywane wspólnie są wykluczone). 6. Fotografie należy wykonać w postaci cyfrowej oraz w formie fizycznej w formacie co najmniej 15 x 21 cm. Należy je dostarczyć do siedziby Organizatora. 7. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Tytuł zdjęcia, Imię, Nazwisko, adres, telefon kontaktowy. 8. Zdjęcia cyfrowe muszą być w formacie JPG przy czym dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Odbitki fizyczne mogą być w kolorze lub monochromatyczne. 9. Fotomontaże polegające na łączeniu kilku zdjęć nie są dozwolone. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac odbiegających od podanych wymogów. 11. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik Konkursu zobowiązany jest do dostarczenia jej pisemnego oświadczenia zezwalającego na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie tego wizerunku. 12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając na niego swoje prace fotograficzne udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

Komisja Konkursowa 1. Wszystkimi sprawami związanymi z organizacją tego Konkursu będzie się zajmować Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora na czele z Dyrektorem Muzeum w Gliwicach. 2. Komisja będzie odpowiedzialna za wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 3. Wszystkie fotografie nadesłane do Konkursu będą podlegać ocenie tej Komisji. 4. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

Nagrody 1. Trzy zwycięskie prace zostaną uhonorowane nagrodami głównymi od 1 do 3, trzy kolejne prace zostaną wyróżnione. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora. Wszystkie wybrane w Konkursie prace zostaną udostępnione publicznie w postaci wystawy oraz na stronie internetowej Muzeum w Gliwicach. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego niż wskazany podziału nagród. 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach przez pocztę e-mail lub telefonicznie. 5. Nagrody nie odebrane do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

Postanowienia końcowe 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Muzeum w Gliwicach pod adresem www.muzeum.gliwice.pl. 2. Uczestnik Konkursu wraz z nadesłanymi opisanymi pracami dołączy do nich oświadczenie następującej treści: jestem autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadzam się na opublikowanie moich zdjęć na stronie internetowej Muzeum w Gliwicach, d) zgadzam się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora. 3. Osoby, które nie spełnią podanych powyżej wymogów sprecyzowanych w powyższym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. 6. Organizator nie rości sobie prawa do przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac i nadal pozostają one własnością intelektualną autorów. 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. 8. Podanie danych osobowych związanych z uczestnictwem a Konkursie jest dobrowolne, lecz też niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 9. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 VII 2020 r.

 

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej