Szanowni Państwo, 21 lipca 2019 r. Radiostacja Gliwice będzie niedostępna dla zwiedzających z powodu organizowanej tam Summer School w ramach konferencji ICOHTEC. Za utrudnienia przepraszamy.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice.

Inspektor Ochrony Danych

W celu zapewnienia prawidłowości, w tym bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję tą pełni adw. Dominik Hąc, z którym można się kontaktować pod adresem: d.hac@jpm-adwokaci.pl 

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie telefonicznie lub osobiście w Muzeum w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a (nr tel. 669 954 378) wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi. Informacja zwrotna zostanie przekazana w niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania w Muzeum.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych:

Muzeum w Gliwicach spełniając obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przygotowało dla Państwa informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Można zapoznać się z nimi po otwarciu odpowiedniego dokumentu.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych dla subskrybentów newslettera

 1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych (adresu e-mail podanego w celu otrzymywania newslettera) jest Muzeum w Gliwicach z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a (dalej: „Muzeum”).
 2. Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Muzeum Inspektor Ochrony Danych; kontakt pod adresem e mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl .
 3. Muzeum, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury. 
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi wysyłki newslettera. 
 5. Podstawową przetwarzania przez Muzeum Państwa osobowych jest Państwa zgoda (jest to podstawa określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak warunkiem możliwości otrzymywania newslettera. 
 7. Państwa dane osobowe (adres e-mail) mogą być udostępniane podmiotowi świadczącemu na rzecz Muzeum usługę informatyczną w zakresie rozsyłania newslettera.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu rezygnacji przez Państwa z otrzymywania newslettera.
 9. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Muzeum, mają Państwo uprawnienie do: a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które może nastąpić w dowolnym czasie, co skutkować będzie zaprzestaniem wysyłki newslettera; cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie, w szczególności przez rezygnację z subskrypcji; b) dostępu do Państwa danych osobowych; c) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne; d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
 10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. W przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z Muzeum

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w celu kontaktu z Muzeum (tj. danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych i ew. innych podawanych przez Państwa danych) jest Muzeum w Gliwicach z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a (dalej: „Muzeum”).
 2. Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Muzeum Inspektor Ochrony Danych; kontakt pod adresem e mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl .
 3. Muzeum, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu Państwa identyfikacji i kontaktu z Państwem w ramach załatwienia sprawy, z którą zwracacie się Państwo do Muzeum. 
 5. Podstawową przetwarzania przez Muzeum ww. danych osobowych jest Państwa zgoda, która wyrażana jest w poprzez skontaktowanie się z Muzeum wraz z podaniem Państwa danych (przykładowo – wysłanie wiadomość e-mail z pytaniem bądź wnioskiem). 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak warunkiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez Muzeum. 
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez krótszy ze wskazanych poniżej okresów: a) do czasu cofnięcia przez Państwa zgody; b) przez okres, w którym ich przetwarzanie będzie celowe i niezbędne, biorąc pod uwagę załatwienie sprawy, w którą zwracacie się Państwo do Muzeum. 
 9. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Muzeum, mają Państwo uprawnienie do: a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które może nastąpić w dowolnym czasie, skutkować będzie przy tym usunięciem przez Muzeum Państwa danych kontaktowych i brakiem możliwości kontaktu ze strony Muzeum; cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie, przykładowo przez wysłanie do Muzeum wiadomości e-mail ze stosownym oświadczeniem; b) dostępu do Państwa danych osobowych; c) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne; d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
 10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. W przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa UODO.