STRONA GŁÓWNA / O MUZEUM / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice.

Inspektor Ochrony Danych

W celu zapewnienia prawidłowości, w tym bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję tą pełni Sebastian Larysz, z którym można się kontaktować pod adresem: s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie telefonicznie lub osobiście w Muzeum w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a (nr tel. 509 876 501) wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi. Informacja zwrotna zostanie przekazana w niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania w Muzeum.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych:

Muzeum w Gliwicach spełniając obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przygotowało dla Państwa informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Można zapoznać się z nimi po otwarciu odpowiedniego dokumentu.

Regulamin usługi newslettera Muzeum w Gliwicach

§ 1. Usługodawca
Usługodawcą Usługi elektrycznej (zwanej dalej „Usługą Newslettera”) jest Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice.

§ 2. Wymogi Techniczne
Do korzystania z usługi Newslettera niezbędny jest:
1) dostęp do sieci Internet,
2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 3. Przedmiot usługi
1) Usługa Newslettera polega na powtarzalnym przesyłaniu przez Usługodawcę, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, wiadomości e-mail zawierających informacje i aktualności dotyczące działalności Muzeum, bieżących wydarzeń, wystaw i oferty.
2) Rozpoczęcie świadczenia usługi Newslettera następuje po zakończeniu procedury rejestracji, w tym akceptacji Regulaminu.  

§ 4. Warunki korzystania z usługi
1) Usługa Newslettera jest bezpłatna oraz ogólnodostępna.
2) Zapisanie się do usługi Newslettera następuje za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy http://muzeum.gliwice.pl/pl poprzez podanie maila w formularzu zapisu i akceptację Regulaminu, a następnie wybranie polecenia „Zapisz się”, bądź za pomocą formularza papierowego, dostępnego w oddziałach Muzeum.
3) Użytkownik Usługi Newslettera zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w zakresie podawania cudzych danych zgody osób, których one dotyczą.

§ 5. Czas trwania usługi
1) Zawarcie Umowy o korzystanie z usługi Newslettera następuje poprzez dokonanie rejestracji, w tym akceptację niniejszego Regulaminu; zawarcie Umowy następuje na czas nieokreślony. Rezygnacja następujące poprzez wysłanie maila z informacją o rezygnacji na adres: upowszechnianie@muzeum.gliwice.pl
2) Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi Newslettera w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym
3) Usługodawca może w dowolnym czasie wstrzymać bądź zakończyć świadczenie usługi Newslettera, uprzednio zawiadamiając o tym Użytkownika.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1) Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji w zakresie działania Newslettera.
2) Złożenie reklamacji następuje w drodze pisemnej bądź elektronicznej, na adres email Usługodawcy: upowszechnianie@muzeum.gliwice.pl lub info@muzeum.gliwice.pl
3) Użytkownik zgłaszający reklamację zobowiązany jest korzystać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Usługi Newslettera lub podać ten adres w treści reklamacji (jest to niezbędne do jego identyfikacji jako Użytkownika Usługi).
4) Wiadomość zawierająca reklamację należy opatrzyć tytułem: „REKLAMACJA”. Niedopełnienie tego obowiązku może być przyczyną opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 
5) W wiadomości należy zamieścić dokładny opis reklamowanej usługi oraz przedmiot i zakres zastrzeżeń. Niedopełnienie tego obowiązku może być przyczyną opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. 
6) W przypadku zwłoki Użytkownika w udzieleniu informacji, o których mowa w pkt 5 powyżej, termin rozpatrywania reklamacji może ulec przedłużeniu. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o przyczynach opóźnienia.
7) O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w formie mailowej.

§7. Prawa autorskie
Znaki towarowe, zdjęcia, teksty (w tym tekst niniejszego Regulaminu), elementy graficzne oraz pliki zamieszczane w dostarczanych w ramach Usługi Newslettera wiadomościach mogą być objęte prawami autorskimi lub prawami do znaku towarowego. Ich kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.

§8. Zmiany Regulaminu
1) Usługodawca uprawniony jest do dokonywania zmian w treści Regulaminu.
2) Informacja o zmianach zostanie wysłana do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, na e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych dla subskrybentów newslettera

 1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych (adresu e-mail podanego w celu otrzymywania newslettera) jest Muzeum w Gliwicach z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a (dalej: „Muzeum”).
 2. Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Muzeum Inspektor Ochrony Danych; kontakt pod adresem e mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl .
 3. Muzeum, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury. 
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi wysyłki newslettera. 
 5. Podstawową przetwarzania przez Muzeum Państwa osobowych jest Państwa zgoda (jest to podstawa określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak warunkiem możliwości otrzymywania newslettera. 
 7. Państwa dane osobowe (adres e-mail) mogą być udostępniane podmiotowi świadczącemu na rzecz Muzeum usługę informatyczną w zakresie rozsyłania newslettera.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu rezygnacji przez Państwa z otrzymywania newslettera.
 9. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Muzeum, mają Państwo uprawnienie do: a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które może nastąpić w dowolnym czasie, co skutkować będzie zaprzestaniem wysyłki newslettera; cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie, w szczególności przez rezygnację z subskrypcji; b) dostępu do Państwa danych osobowych; c) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne; d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
 10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. W przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z Muzeum

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w celu kontaktu z Muzeum (tj. danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych i ew. innych podawanych przez Państwa danych) jest Muzeum w Gliwicach z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a (dalej: „Muzeum”).
 2. Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Muzeum Inspektor Ochrony Danych; kontakt pod adresem e mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl .
 3. Muzeum, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu Państwa identyfikacji i kontaktu z Państwem w ramach załatwienia sprawy, z którą zwracacie się Państwo do Muzeum. 
 5. Podstawową przetwarzania przez Muzeum ww. danych osobowych jest Państwa zgoda, która wyrażana jest w poprzez skontaktowanie się z Muzeum wraz z podaniem Państwa danych (przykładowo – wysłanie wiadomość e-mail z pytaniem bądź wnioskiem). 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak warunkiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez Muzeum. 
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez krótszy ze wskazanych poniżej okresów: a) do czasu cofnięcia przez Państwa zgody; b) przez okres, w którym ich przetwarzanie będzie celowe i niezbędne, biorąc pod uwagę załatwienie sprawy, w którą zwracacie się Państwo do Muzeum. 
 9. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Muzeum, mają Państwo uprawnienie do: a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które może nastąpić w dowolnym czasie, skutkować będzie przy tym usunięciem przez Muzeum Państwa danych kontaktowych i brakiem możliwości kontaktu ze strony Muzeum; cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie, przykładowo przez wysłanie do Muzeum wiadomości e-mail ze stosownym oświadczeniem; b) dostępu do Państwa danych osobowych; c) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne; d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
 10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. W przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej