STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /PRACA W MUZEUM W GLIWICACH - ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ!
Uwaga! Od 16 lipca do 1 sierpnia br. Oddział Odlewnictwa Artystycznego będzie nieczynny dla zwiedzających. Za utrudnienia przepraszamy! Szanowni Państwo - od 4 maja wszystkie Oddziały Muzeum w Gliwicach są już dostępne dla zwiedzających - choć w reżymie sanitarnym, ale to zawsze coś, tym bardziej, że wakacyjne zajęcia prowadzimy stacjonarnie w ogrodzie Willi Caro! Zapraszamy!
fot. P. Janik, bez tytułu, zbiory Działu Fotografii Artystycznej MGl

fot. P. Janik, bez tytułu, zbiory Działu Fotografii Artystycznej MGl

/

Praca w Muzeum w Gliwicach - rozpoczynamy rekrutację!

TERMIN 14 maja - 30 czerwca 2020

Muzeum w Gliwicach rozpoczyna rekrutację na stanowiska:

- kierownik Działu Etnografii

- kustosz w Dziale Fotografii Artystycznej/Czytelni Sztuki

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy i przesyłania aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020

Kustosz w Dziale Fotografii Artystycznej / Czytelni Sztuki

Muzeum w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów Ba 44-100 Gliwice
zatrudni pracownika na stanowisko
kustosza w Dziale Fotografii Artystycznej / Czytelni Sztuki

Wymagania niezbędne:

- ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu: historii sztuki, fotografii, kultury, etc. etc.
- publikacje z zakresu sztuki, fotografii, etc.
- dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,
- o praktyczna umiejętność obsługi komputera/ w tym znajomość programów służących do opracowania zbiorów,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 
Wymagania pożądane:

- zainteresowania badawcze: fotografia, historia fotografii.
- doświadczenie zawodowe: praca w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą, wystawienniczą (galerie)
- doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
- prawo jazdy kat. B,w tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
- wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
- umiejętności organizacyjne, w tym właściwe planowanie czasu pracy,

 

Dowiedz się więcej|Zamknij

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

- współkształtowanie programu artystycznego: wystawienniczego, wydawniczego i edukacyjnego Czytelni Sztuki

- gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,

- nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów,

- przygotowywanie wycen i rekomendacji w zakresie zakupów,

- przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,

- opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw,

- pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,

- przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych związanych z działalnością działu oraz ich organizacja,

- przygotowanie wniosków o granty,

- inicjowanie i kierowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w Polsce i zagranicą,

- reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.

- uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,

- prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.

 

Oferujemy:

- stabilne i dobre warunki zatrudnienia,

- wysoki standard warunków pracy,

- atrakcyjny system motywowania zawodowego,

- możliwość interdyscyplinarnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

- możliwość realizacji autorskich projektów, - samodzielne stanowisko z bliską perspektywą awansu na funkcje kierownicze,

- zatrudnienie w dynamicznie działającej instytucji kultury z ponad 100-letnią tradycją.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,

- miejsce pracy: siedziba Muzeum w Gliwicach. Czytelnia Sztuki.

 

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

- życiorys (CV) i list motywacyjny,

- odpisy lub kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie świadectw pracy, wskazanie potrzebnych danych kontaktowych pracodawców,

- kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

- oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności bądź zrealizowane działania,

- referencje od poprzednich pracodawców.

 

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Gliwicach, ul, Dolnych Wałów 8a lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi, w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020 z adnotacją: ,,Oferta na stanowisko pracy w Dziale Fotografii Artystycznej”.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Gliwicach, 44-IOO Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 1%

 

Dodatkowe informacje:

a. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

b. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 

 

Kierownik Działu Etnografii

Muzeum w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów Ba 44-100 Gliwice
zatrudni na stanowisko
kierownicze w Dziale Etnografii 

Wymagania niezbędne:

- ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu etnografii; etnologii i/ lub antropologii kulturowej,
- zainteresowania badawcze: antropologia i socjologia miasta,
- publikacje z zakresu etnografii, etnologii i/lub antropologii kulturowej,
- doświadczenie zawodowe - praca w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą,
- praktyczna umiejętność obsługi komputera, znajomość programów służących do opracowania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
- doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
- doświadczenie w organizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
- dobra znajomość w mowie i piśmie języka obcego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania pożądane:

- szkolenia NIMOZ/ studia podyplomowe muzealnicze,
- prawo jazdy kat. B, w tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
- wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
- umiejętności organizacyjne, w tym właściwe planowanie czasu pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- wysoka kultura osobista.

 

Dowiedz się więcej|Zamknij

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

- gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
- nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
- przygotowywanie wycen i rekomendacji w zakresie zakupów,
- przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
- przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
- realizacja wystaw,
- opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw;

- pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych;
- przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych związanych z działalnością działu oraz ich organizacja,
- przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej działu,
- oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
- przygotowanie wniosków o granty,

- inicjowanie i kierowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w Polsce i zagranicą,
- reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.
- uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
- prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.Oferujemy:

- stabilne i dobre warunki zatrudnienia,
- wysoki standard warunków pracy,
- atrakcyjny system motywowania zawodowego
- możliwość interdyscyplinarnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- możliwość realizacji autorskich projektów,
- samodzielne stanowisko z bliską perspektywą awansu na funkcje kierownicze,
- zatrudnienie w dynamicznie działającej instytucji kultury z ponad 100-letnią tradycją.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,

- miejsce pracy: siedziba Muzeum w Gliwicach.Informacja nt. wymaganych dokumentów:

- życiorys (CV) i list motywacyjny,
- odpisy lub kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kserokopie świadectw pracy, wskazanie potrzebnych danych kontaktowych pracodawców,
- kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
- oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności bądź zrealizowane działania,
- referencje od poprzednich pracodawców.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Gliwicach, ul, Dolnych Wałów 8a lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi, w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020 z adnotacją: ,,Oferta na stanowisko pracy w Dziale Etnografii”. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Gliwicach, 44-IOO Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 1%


Dodatkowe informacje:

a. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. 

b. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej