STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /ZASADY ZWIEDZANIA MUZEUM W GLIWICACH W CZASIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII W POLSCE
/

Zasady zwiedzania Muzeum w Gliwicach w czasie obowiązywania stanu epidemii w Polsce

TERMIN 04 maja 2021 - 28 lutego 2022
MIEJSCE Willa Caro Zamek Piastowski Radiostacja Gliwice Oddział Odlewnictwa Artystycznego Dom Pamięci Żydów Górnośląskich

Szanowni Państwo,


informuję o zasadach zwiedzania Muzeum w Gliwicach w czasie obowiązywania stanu epidemii w Polsce.1. Do odwołania nie przyjmujemy grup zorganizowanych, czyli Muzeum można zwiedzać wyłącznie indywidualnie.

2. Rekomendujemy płatności bezgotówkowe oraz nabywanie wydawnictw muzealnych, pamiątek i innych gadżetów za pośrednictwem naszej strony www.muzeum.gliwice.pl. Zamówienia książek prosimy przesyłać mailem na adres: redakcja@muzem.gliwice.pl

3. Zgodnie z zaleceniem Inspektora Sanitarnego Osoby z objawami infekcji, złego samopoczucia i/lub podwyższonej temperatury ciała proszone są o niewchodzenie do Muzeum.

4. Przed wejściem do Muzeum prosimy o założenie środków ochrony ust i nosa (np. maseczka). Po wejściu do Muzeum prosimy o przemycie rąk płynem dezynfekcyjnym znajdującym się przy drzwiach wejściowych. Zalecamy również założenie rękawiczek jednorazowych. Środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) są dostępne w kasie Muzeum w cenie 5 zł. za komplet.

5. Podczas przebywania w obiektach muzealnych prosimy utrzymywać zalecany dystans od innych osób.

6. Osoby zwiedzające Muzeum proszone są o unikanie - w miarę możliwości - kontaktu z elementami stałego wyposażenia pomieszczeń.

7. W Willi Caro może przebywać jednocześnie 25 zwiedzających, w tym: Czytelna Sztuki – 7 osób; Wystawa Stała na parterze – 8 osób; Wystawy Czasowe na I piętrze – 10 osób.

a. W Zamku Piastowskim może przebywać jednocześnie 10 zwiedzających.

b. W Radiostacji Gliwice może przebywać jednocześnie 10 zwiedzających. W Centrum Informacji Turystycznej w Radiostacji Gliwice, mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.

c. Na wystawie w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego może przebywać jednocześnie 10 osób, przy czym do każdego kubika mogą wejść równocześnie 2 osoby.


d.  W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich może przebywać jednocześnie 20 zwiedzających - w sali wystaw stałych 5 osób, w dużej sali - 11 osób, w recepcji - 4 osoby.

e. W Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.


9. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się instrukcjom opiekunów ekspozycji.

10. Ceny biletów pozostają bez zmian.

11. Dni i godziny otwarcia Oddziałów Muzeum w Gliwicach pozostają bez zmian.

12. Na naszej stronie www oraz profilu Facebook podawane są aktualne informacje związane z działalnością Muzeum w Gliwicach. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Grzegorz Krawczyk

Dyrektor Muzeum w Gliwicach

Regulamin Uczestnika przedsięwzięć organizowanych z udziałem publiczności przez Muzeum w Gliwicach w czasie obowiązywania stanu epidemii

Prosimy o przestrzeganie podczas wydarzenia obowiązku zakrywania ust i nosa, a także o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum  jest wypełnienie oświadczenia oraz przekazanie swoich danych osobowych i kontaktowych Muzeum w Gliwicach, zgodnie z obowiązującą w instytucji procedurą RODO.

 

REGULAMIN

 
Rozdział 1

Regulacje ogólne

 

§1

1. UWAGA! Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich widzów przypominamy, że zakupione bilety nie mogą być odstąpione osobom trzecim. Obowiązkowo przy zakupie biletu należy zostawić dane osobowe na formularzu. Dane osobowe podane przy zakupie biletu                        (imię nazwisko, numer telefonu) muszą być zgodne z danymi uczestnika wydarzenia. 

2. Podczas przebywania na terenie Muzeum Uczestnicy powinni poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie                      z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, osobą z orzeczeniem                                 o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem                 o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

3. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

4. Dzieci do ukończenia 13 roku życia mają wstęp do Muzeum wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

§2

1. Każdy z Uczestników jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej                    (np. maseczka lub przyłbica ochronna) przez cały okres przebywania na terenie Muzeum.

2. Posiadanie w/w środków ochronnych będzie kontrolowane przy wejściu do Muzeum przez pracowników. W przypadku nieposiadania przez Uczestnika środków ochrony osobistej pracownicy pokierują go do punktu sprzedaży, gdzie będzie je mógł nabyć w cenie 5 zł za komplet ( maseczka + rękawiczki jednorazowe) W przypadku odmowy przez Uczestnika użycia środków ochrony osobistej w Muzeum Uczestnik zostanie poproszony o opuszczenie instytucji lub nie zostanie do niej wpuszczony mimo posiadanego biletu wstępu.

3. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

a) dziecka do ukończenia 4. roku życia,
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe:

a) w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,

b) w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,

c) w celu umożliwienia komunikowania się z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą.

5. Zużyte środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) po zakończeniu wydarzenia należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych koszy, umieszczonych przy drzwiach wyjściowych z Muzeum obok stojaka do dezynfekcji.

 

Rozdział 2

Regulacje porządkowe

§3

1. Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych i przebywających na terenie Muzeum. Liczba ta jest limitowana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Należy stosować się do zaleceń pracowników Muzeum w tym zakresie.

2. Podczas oczekiwania na wejście do budynku Muzeum na wydarzenie kulturalne, Uczestnicy ustawiają się w kolejce z zachowaniem obowiązującego w przestrzeni publicznej dystansu, zgodnie z wytyczonymi strefami.

3. W celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach wspólnych Uczestnicy zobowiązani są do siadania wyłącznie na miejscach wskazanych przez pracowników Muzeum.

§4

Wprowadza się obowiązek dezynfekowania dłoni przez Uczestników przy wejściu do Muzeum przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez Muzeum.

§5

Szatnia na terenie obiektu jest nieczynna do odwołania. Uczestnicy proszeni są o zabieranie okryć wierzchnich ze sobą.

§6

1. Jednorazowo w sanitariatach może przebywać:

– toaleta męska – jedna osoba,
– toaleta damska – jedna osoba.

2. Zaleca się dezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji – przed i po wyjściu z toalety.

§7

1. Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu; przy użyciu karty płatniczej w kasie Muzeum.

2. Zakup biletu przez Uczestnika jest równoznaczny z tym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, wypełnił formularz oraz wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były przetwarzane przez Muzeum w Gliwicach zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.*

3. Poprzez zakup biletu Uczestnik oświadcza, że:

– według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV – 2,
– nie przebywa na kwarantannie i nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym,
– jeśli wystąpią u niego objawy zarażenia wirusem SARS-CoV – 2  wówczas nie weźmie udziału w wydarzeniu organizowanym przez Muzeum w Gliwicach.

§8

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia do odwołania.


Gliwice, 01.09.2020 r.
 
Pobierz Regulamin: TUTAJ
 
Pobierz Oświadczenie: TUTAJ

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej