Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego fasady tak wielu ówczesnych budowli – kamienic, kościołów, rezydencji, budynków użyteczności publicznej – nawiązują do antyku, gotyku, renesansu czy baroku. Omówimy pojęcia eklektyzm i historyzm, przywołamy również popularną w XIX wieku koncepcję architecture parlante czyli architektury mówiącej. Zgodnie z nią fasada budynku miała odzwierciedlać jego funkcję i status właścicieli. Prezentowane na zajęciach treści ilustrować będą wybrane przykłady gliwickiej architektury – m.in. budynek dawnej dyrekcji dóbr hrabiego Ballestrema – obecnie sąd administracyjny przy ul. Wyszyńskiego, dom przedpogrzebowy przy ulicy Poniatowskiego i Willa Caro. W części warsztatowej zajęć uczniowie, mając do dyspozycji miniaturowe odpowiedniki elementów architektonicznych tworzących elewację – fryzy, tympanony, portale, nadproża, pilastry, kolumny zaprojektują własne fasady.