REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM W GLIWICACH

I. Regulamin zwiedzania dotyczy siedziby i oddziałów Muzeum w Gliwicach:

Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a
Zamek Piastowski, ul. Pod Murami 2
Radiostacja Gliwice, ul. Tarnogórska 129
Oddział Odlewnictwa Artystycznego, ul. Bojkowska 37
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14

II. Opłaty za wstęp i usługi oferowane przez Muzeum oraz godziny jego zwiedzania
 zawarte zostały w załącznikach do Regulaminu.

III. Ulgi i zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum zostały ustalone na podstawie ustawy
o muzeach (Dz. U. z 1996 nr 5 poz. 24).

1. Bezpłatny wstęp do Muzeum lub ulga w opłacie przysługuje osobom mogącym potwierdzić tytuł
do uzyskania zniżki w oparciu o ważną legitymację szkolną, studencką lub inny stosowny, aktualny dokument.

2. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje:

·     pracownikom muzeów polskich,

·     członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

·     osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis,

·     posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60),

·     opiekunom towarzyszącym grupom,

·     dzieciom do lat 7 i osobom, które ukończyły 75 rok życia,

·     zwiedzającym Muzeum w soboty,

·     uczestnikom prowadzonego przez Urząd Miasta Gliwice programu „Rodzina 3+” w niedziele,

·     w środy i w czwartki grupom szkolnym (wszystkie etapy edukacyjne od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych) — po wniesieniu opłaty za bilet z przewodnikiem.

3. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum w wysokości 50% przysługuje:

·     uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

·     osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

·     nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

·     osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

·     kombatantom,

·     posiadaczom karty EURO <26,

·     nabywcom biletu rodzinnego we wszystkie niedziele roku.

4. Ulgi, o których mowa w pkt 3, nie są naliczane od biletów za 1 zł, obowiązujących w Czytelni Sztuki, Oddziale Odlewnictwa Artystycznego oraz Domu Pamięci Żydów Górnośląskich.

5. Uczestnikom prowadzonego przez Urząd Miasta Gliwice programu „Rodzina 3+” (po okazaniu określonych regulaminem tego programu dokumentów) przysługuje 50% zniżka na bilety wstępu oraz zwiedzanie z przewodnikiem w Willi Caro , Oddziale Odlewnictwa Artystycznego, Radiostacji Gliwice oraz na Zamku Piastowskim. Zniżka jest naliczana od obowiązujących cen biletów.

6. Posiadaczom Karty Seniora, wydawanej w ramach programu „Gliwicki senior 67+ i 75+” przez Urząd Miasta Gliwice przysługuje zniżka w wysokości 30% dla gliwiczan w wieku 67+. Zniżka jest naliczana od obowiązujących ulgowych cen biletów dla seniorów.

IV. Rodzaje biletów wstępu do Muzeum i zasady ich nabywania.

1.    Bilet jednokrotny upoważnia do wejścia na wystawę stałą oraz wystawy czasowe
w siedzibie lub oddziale Muzeum, w którym został zakupiony.

2.    Bilet jednokrotny na wystawy czasowe uprawnia do wstępu na wystawy czasowe w siedzibie
lub oddziale, w którym został zakupiony.

3.    Bilet grupowy przeznaczony jest dla osób zwiedzających Muzeum w grupie. Minimalna liczba osób w grupie to 10 osób.

4.    Bilet rodzinny przeznaczony jest dla rodzin zwiedzających Muzeum. Możliwość zakupu biletu rodzinnego przysługuje rodzinom, w których co najmniej jedna osoba jest niepełnoletnia.

5.    W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie inne niż w regulaminie, zasady wstępu na wystawy czasowe oraz imprezy edukacyjne i koncerty. Warunki te ogłaszane będą na stronie internetowej oraz w informatorach i na tablicach ogłoszeniowych Muzeum.

6.    Bilet na imprezy organizowane przez Muzeum, które odbywają się w czasie udostępniania wystaw, uprawnia do ich zwiedzania bez konieczności nabywania odrębnego biletu. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, kiedy imprezy odbywają się w godzinach zamknięcia Muzeum lub gdy wystawa organizowana jest w innej formule, np. komercyjnej jako odrębna oferta programowa.

7.    Bilet wstępu wydawany przez Muzeum osobom zwiedzającym jest ważny tylko
z przyjętym do niego paragonem z kasy fiskalnej i tylko w takiej formie upoważnia
do zwiedzania Muzeum.

8.    W przypadku sprzedaży usługi nieprzewidzianej w cenniku Muzeum w Gliwicach (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) opłaty ustala Dyrektor Muzeum.

V. Zasady wykonywania fotografii i filmowania.

1. W Muzeum może obowiązywać zakaz fotografowania i filmowania wnętrz oraz obiektów prezentowanych na wystawach czasowych i w ramach innych projektów, jeżeli zajdzie taka konieczność wymuszona wymaganiami właściciela użyczającego eksponaty. Na terenie obiektów Muzeum zabronione jest ponadto organizowanie sesji zdjęciowych w trakcie zwiedzenia – o ile Dyrektor Muzeum nie wyrazi na to odrębnej zgody. Zgoda Dyrektora Muzeum na fotografowanie
lub zorganizowanie sesji zdjęciowej oznacza ustalenie celu, zasad oraz warunków finansowych sesji zdjęciowej zgodnie z Ofertą Komercyjną Muzeum.

2. Dopuszcza się nieodpłatne wykonywanie fotografii oraz filmowanie do użytku prywatnego
w trakcie zwiedzania oddziałów Muzeum, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1.

3. W każdym przypadku warunkiem wykonywania fotografii lub filmowania na terenie Muzeum jest przestrzeganie zakazu używania lampy błyskowej lub innego dodatkowego oświetlenia, statywu oraz innego sprzętu stabilizującego obraz do aparatów, telefonów i kamer (np. selfie stick, monopod,  itp.), zbliżeń (stosowania makrofotografii) i innych ujęć mających charakter dokumentacyjny, sesyjny
lub komercyjny.

4. Kierownik Oddziału Muzeum może wyrazić zgodę na używanie lampy błyskowej lub innego dodatkowego oświetlenia.

5. Wykonywanie zdjęć nie może zakłócać porządku, utrudniać zwiedzania lub oglądania eksponatów innym osobom.

6. Zakazane jest fotografowania oraz filmowanie elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.

7. W razie wątpliwości dotyczącej charakteru wykonywanego zdjęcia lub filmu ostatecznie rozstrzyga o tym personel Muzeum. Personel Muzeum może w każdym czasie nakazać zaniechanie wykonywania zdjęć lub filmowania, jeśli wykonywane są one niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. Ustalenia organizacyjne.

1. Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum oraz możliwość wejścia na wystawy kończy się na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji w danym dniu.

2. Sprzedaż wydawnictw w siedzibie i oddziałach Muzeum odbywa się w godzinach zwiedzania odpowiednio w każdym obiekcie.

3. Muzeum nie gwarantuje oprowadzania z przewodnikiem bez wcześniejszego zgłoszenia grupy
w Dziale Edukacji i Promocji.

4. Prawo oprowadzania po ekspozycjach mają jedynie pracownicy Muzeum lub przewodnicy turystyczni posiadający zgodę Dyrektora Muzeum (art. 33 ust. 1, 2 ustawy o usługach turystycznych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm.).

5. Grupa zwiedzająca wystawę nie może liczyć więcej niż 30 osób.

6. Przed wejściem na wystawy wymagane jest pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, parasoli, kijków turystycznych, wózków dziecięcych, nosideł na stelażach metalowych, dużych toreb, plecaków, walizek, reklamówek oraz innych przedmiotów niebezpiecznych dla eksponatów i utrudniających pozostałym osobom swobodne zwiedzanie ekspozycji.

7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia
w odzieży, plecakach oraz torbach oddanych do szatni, a także za przedmioty pozostawione
na terenie Muzeum w innych miejscach niż przeznaczone do przechowywania rzeczy.

8. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających.

9. Na ekspozycjach obowiązuje zakaz dotykania eksponatów.

10. Muzeum nie mogą zwiedzać osoby: nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania.

11. W Muzeum obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.

12. Zobowiązuje się zwiedzających do przestrzegania zasad p. poż., bhp. oraz postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania w miejscach publicznych.

13. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zwiedzający są zobowiązani do ścisłego przestrzegania poleceń obsługi i ochrony Muzeum.

14. W Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.

15. Sekretariat Dyrektora Muzeum przyjmuje skargi i wnioski w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 12.00.

16. Muzeum jest nieczynne w następujących dniach świątecznych:
1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Święto Trzech Króli), Wielka Sobota, pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy, drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, 1 maja (Święto Państwowe), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia (święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), 1 listopada (Wszystkich Świętych),
11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości), 25 grudnia (pierwszy dzień  świąt Bożego Narodzenia), 26 grudnia (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia), święto Zesłania Ducha Świętego.

17. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może zarządzić czasowe zamknięcie Muzeum lub wyłączenie części ekspozycji ze zwiedzania. Informacje o czasowym zamknięciu lub wyłączeniu części ekspozycji zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum oraz tablicy informacyjnej Muzeum, ze stosownym wyprzedzeniem.

Dyrektor Muzeum w Gliwicach, Gliwice, 06.12.2017 rok