Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.muzeum.gliwice.pl w zakładce: Wydawnictwa. Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Właścicielem strony internetowej www.muzeum.gliwice.pl jest Muzeum w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a, wpisane do rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK / III / 92. Muzeum prowadzi działalność w oparciu o „Statut Muzeum w Gliwicach”. Posiada numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON 000282091 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 631-21-95-620.

Dane kontaktowe:

Adres pocztowy: Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice
Adres e-mail: redakcja@muzeum.gliwice.pl
Numer telefonu: 32/ 332 47 46
Numer faksu: 32/ 332 47 42


Słowniczek:

Muzeum – Muzeum w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a, wpisane do rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK / III / 92, właściciel strony internetowej www.muzeum.gliwice.pl, prowadzący za jej pośrednictwem sprzedaż produktów;

Produkty – towary sprzedawane przez Muzeum za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum.gliwice.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów produktów sprzedawanych przez Muzeum za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum.gliwice.pl

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów produktów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems, obsługiwany przez program Adobe Reader

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).


1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady nabywania produktów przedstawionych na stronie internetowej www. www.muzeum.gliwice.pl w zakładce Wydawnictwa, składania zamówień na te produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Opis poszczególnych produktów oraz ich właściwości zawarty jest na stronie internetowej www. www.muzeum.gliwice.pl w zakładce Wydawnictwa, co umożliwia Klientowi zapoznanie się z nimi przed złożeniem zamówienia.

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum.gliwice.pl jest możliwe pod warunkiem posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) i spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 2. Procesor: 1 GHz
 3. RAM: 1 GB pamięci RAM
 4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
 5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
 6. Sterowanie: klawiatura, mysz
 7. Opcjonalnie: słuchawki
 8. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 9. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)b)

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej www.muzeum.gliwice.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość tej strony internetowej lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie strony do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

Muzeum w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej www.muzeum.gliwice.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność strony z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. 1. Muzeum prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach Muzeum zamieszcza na stronie internetowej www.muzeum.gliwice.pl w zakładce Wydawnictwa.
 2. 2. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając Muzeum zamówienie, składa ofertę zawarcia z Muzeum umowy sprzedaży zamawianych produktów. Oświadczenie Muzeum o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. 3. Ceny produktów prezentowanych na stronie internetowej www.muzeum.gliwice.pl:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są w specyfikacji zamówienia przesyłanej do Klienta w wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w specyfikacji zamówienia. Specyfikacja zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i nie stanowi oświadczenia Muzeum o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów.
 4. 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Muzeum.
 5. 5. W celu złożenia zamówienia Klient wysyła e-mail na adres kontaktowy Muzeum podany w treści niniejszego regulaminu. W treści zamówienia podane winny podać:
  • – dokładna nazwa oraz ilość zamawianych produktów
  • – w przypadku Klientów będących konsumentami- imię, nazwisko i adres Klienta oraz adres e-mail do kontaktu z Klientem
  • – w przypadku Klientów nie będących konsumentami- imię i nazwisko wraz z pełnym oznaczeniem firmy (osoby fizyczne) lub pełną nazwę (Klienci nie będący osobami fizycznymi), adres Klienta, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres e-mail do kontaktu z Klientem
  • – oświadczenie Klienta będącego osobą fizyczną, że podane dane osobowe są jego danymi
  • – w przypadku gdy towary dostarczone mają być w inne miejsce niż adres Klienta- dokładny adres miejsca dostawy
 6. 6. Po otrzymaniu zamówienia, Muzeum w ciągu 2 dni roboczych przesyła do Klienta wiadomość e-mail zawierającą specyfikację zamówienia wraz ze wskazaniem dostępności poszczególnych zamówionych produktów (jeśli nie wszystkie spośród zamówionych są dostępne i nie mogą zostać dostarczone w terminie określonym niniejszym regulaminem), dokładnego czasu realizacji zamówienia, sposobów płatności- spośród dostępnych w transakcjach z Muzeum, sposobów dostawy, kosztów dostawy oraz całkowitych kosztów zamówienia dla danego sposobu dostawy. Specyfikacja zamówienia zawiera także informację, że dokonanie zakupu pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 1. 7. Po otrzymaniu specyfikacji zamówienia Klient nie później niż w ciągu 5 dni roboczych przesyła do Muzeum wiadomość e-mail, w której wskazać winien czy akceptuje zakup wymienionych w specyfikacji produktów, wskazać wybrany przez siebie sposób płatności, sposób dostawy oraz potwierdzić wyraźnie, że jest świadom, iż dokonanie zakupu pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Brak wysłania tej wiadomości we wskazanym terminie lub wysłanie wiadomości nie zawierającej wszystkich wymienionych wyżej, wymaganych informacji jednoznaczny jest z rezygnacją z zakupu.
 2. 8. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje poprzez wysłanie do Klienta, w formie wiadomości e-mail, potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi jednocześnie oświadczenie Muzeum o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży, uzupełnionego o treść niniejszego regulaminu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Muzeum a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej produkty dołączona jest faktura VAT. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, nie później niż w ciągu … dni roboczych od otrzymania przez Muzeum od Klienta wiadomości zawierającej wszystkie informacje wymienione w pkt. 6 powyżej. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Muzeum Klient informowany jest o tym fakcie w wyżej wskazanym terminie.
 3. 9. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 4. 10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu nadania przesyłki zawierającej zakupione produkty. Zmiana lub anulowanie zamówienia nastąpić winno poprzez wysłanie przez Klienta wiadomości e- mail na adres kontaktowy Muzeum podany w treści niniejszego regulaminu.

3. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
 2. 2. płatność przy odbiorze- gotówką;
 3. 3. płatność z góry przelewem bankowym na rachunek bankowy Muzeum; przelew Klient wykonać winien w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia przez Muzeum przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. 4. W przypadku wybrania przez Klienta płatności przy odbiorze rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą wysłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. 5. W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Muzeum. W przypadku brak wpływu wpłaty w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przez Muzeum przyjęcia zamówienia do realizacji, Muzeum anuluje zamówienie, informując Klienta o tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 6. 6. W przypadku wybranych produktów Muzeum zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany w specyfikacji zamówienia.

 4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I SPOSOBY DOSTAWY

 1. 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od dwóch do trzech dni roboczych licząc od:- wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku płatności przy odbiorze)
  – wpływu wpłaty na rachunek bankowy Muzeum (w przypadku płatności przelewem)
 1. 2. Przez czas realizacji zamówienia rozumieć w należy czas w ciągu którego zamówione produkty przekazywane są przez Muzeum przewoźnikowi realizującemu dostawę lub przygotowane do odbioru osobistego przez Kupującego- jeśli Kupujący wybrał taką formę dostarczenia mu produktów.
 2. 3. Na terytorium Polski produkty mogą być dostarczone, według wyboru Klienta:
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym lub paczką
 • poprzez odbiór osobisty produktów przez Klienta w siedzibie Muzeum w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a w godzinach otwarcia Muzeum. Aktualne godziny otwarcia Muzeum dostępne są na stronie www.muzeum.gliwice.pl w zakładce „Zwiedzanie”.

5. REKLAMACJE

 1. 1. Muzeum zobowiązane jest wydać Klientowi produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Muzeum odpowiada wobec Klienta jeśli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. 2. Muzeum odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę wadliwego produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. 3. Muzeum zobowiązane jest ustosunkować się do reklamacji i powiadomić Klienta o sposobie dalszego postępowania w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji.
 4. 4. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży
 5. 5. Reklamacje składane winny być na piśmie i wysyłane na adres Muzeum podany w treści niniejszego regulaminu. W reklamacji Klient zobowiązany jest dokładnie opisać rodzaj zgłaszanej wady. Do pisma zawierającego reklamację dołączony winien być dowód zakupu reklamowego produktu. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient winien także dostarczyć reklamowany produkt do Muzeum- wysyłając go za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym albo paczką ekonomiczną (jeśli produkt dostarczony był Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub osobiście do siedziby Muzeum (w przypadku odbioru osobistego produktów przy ich zakupie).
 6. 6. Muzeum zwraca Klientowi koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego (list polecony ekonomiczny lub paczka ekonomiczna), w razie odstąpienia przez Klienta od umowy oraz w razie wymiany wadliwego produktu na wolny od wad.
 7. 7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Muzeum z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Muzeum za zakup danego produktu

6. ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. 1. Muzeum zobowiązane jest zwrócić Klientowi, nie później niż w ciągu 14 dni, zapłaconą przez Klienta należności w niżej wymienionych przypadkach:
  a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  b) odstąpienia od umowy sprzedaży (jeśli cena produktu została już zapłacona);
  c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. 2. W przypadku zwrotu produktu w związku z odstąpieniem od umowy Muzeum może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. 3. W przypadku zapłaty przez Klienta przelewem zwrot należności zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Muzeum identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), Muzeum zwróci się do Klienta na podany przez niego adres e-mail o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot i o wyrażenie zgody na dokonanie zwrotu należności w ten sposób. W przypadku otrzymania przez Muzeum od Klienta wiadomości e-mail, ze wskazaniem numeru rachunku bankowego i oświadczeniem Klienta, że zgadza się on na zwrot należności na wskazany rachunek, Muzeum dokona niezwłocznie zwrotu na wskazany przez Klienta rachunek.
 4. 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego, lub nie wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot w przypadku określonym w pkt. 3.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zakupionego produktu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice oraz dokonać, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia, zwrotu produktu do Muzeum.
 2. 2. Zwracane produkty muszą być kompletne. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Muzeum dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt zgodnie z postanowieniami pkt. VI niniejszego regulaminu.
 3. 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Muzeum nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 4. 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  • a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • b) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8. DANE OSOBOWE

 1. 1. Klient dokonując zakupu produktów za pośrednictwem strony www. muzeum.gliwice.pl wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Muzeum oraz na ich przetwarzanie przez Muzeum dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Muzeum. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 1. 3. Klienci Muzeum mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej www.muzeum.gliwice.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 1. 2. Muzeum nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia sprzedaży produktów w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony internetowej www.muzeum.gliwice.pl.
 1. 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 1. 4. W celach obserwacji sposobów używania strony www.muzeum.gliwice.pl Muzeum korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony www.muzeum.gliwice.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 1. 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Muzeum rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Muzeum.
 1. 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Muzeum a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).
 1. 7. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Muzeum, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.muzeum.gliwice.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 1. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2015 roku i obowiązuje do odwołania.