STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /KOMUNIKAT DOT. KONKURSU NA NAGRODY PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE KULTURY ZA 2020 ROK
Szanowni Państwo - Oddziały Muzeum w Gliwicach są dostępne dla zwiedzających - prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!
/

Komunikat dot. konkursu na Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury za 2020 rok

TERMIN 18 czerwca - 13 sierpnia 2021
Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020.
 
Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie:
- twórczości artystycznej,
- upowszechniania kultury,
- ochrony kultury,
przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w roku poprzednim.
 
Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.
 
Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy.
 
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:
·         instytucje kultury,
·         placówki oświatowe,
·         szkoły wyższe,
·         związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
·         radni Rady Miasta Gliwice.
 
Wniosek powinien zawierać:
·           dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
·         informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),
·       uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.
 
W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
 
Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
·         złożenia po terminie,
·         cofnięcia przez wnioskodawcę,
·         rezygnacji kandydata,
·         braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
 
Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 
Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej miasta: Gliwice.eu oraz w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”. Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Sportu (tel. 32/239-12-84).
 
Regulamin i formularz wniosku dostępny jest na stronie: kultura.gliwice.eu w zakładce  Nagrody w dziedzinie kultury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gliwice.eu  w zakładce: Urząd Miejski/kultura_i_sport.
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej