STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE PRAKTYCZNE / CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (CIT)
Szanowni Państwo - Oddziały Muzeum w Gliwicach są dostępne dla zwiedzających - prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!

Centrum Informacji Turystycznej (CIT)

Informacje praktyczne

Jak dojechać?

Radiostacja Gliwice
ul. Tarnogórska 129
44-100 Gliwice

tel.: +48 (32) 300 04 04
e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl
muzeumgliwice@silesia.travel

Dzisiaj jest

Wtorek, 28 września

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 10:00 - 16:00
Środa: 10:00 - 16:00
Czwartek: 10:00 - 16:00

Piątek: 10:00 - 16:00
Sobota: 11:00 - 16:00
Niedziela: 11:00 - 16:00

Od maja do września w soboty i niedziele CIT jest czynny do godz. 17:00.

Centrum Informacji Turystycznej mieści się w Radiostacji Gliwice (budynek nadajnika), który jest oddziałem Muzeum w Gliwicach. Dla turystów i mieszkańców miasta do­stęp­ne są in­for­ma­cje o atrakcjach turystycznych, szla­kach tu­ry­stycz­nych w postaci bezpłatnych ulotek, broszur i informatorów. Na szczególną uwagę zasługuje Szlak Zabytków Techniki, w skład którego wchodzą trzy obiekty zlokalizowane w naszym mieście. W punkcie można również uzyskać prak­tycz­ne in­for­ma­cje o o­biek­tach noc­le­gowych, ga­stro­nomicz­nych, czy połączeniach ko­mu­ni­ka­cyjnych. CIT prowadzi także sprzedaż przewodników, map, widokówek oraz gadżetów dot. Gliwic i regionu.

Dla turystów dostępne jest stanowisko kom­pu­te­rowe z bez­płat­nym do­stę­pem do in­ter­netu. Z in­for­ma­cji, ja­ki­mi służy Cen­trum można ko­rzy­stać na miej­scu lub te­lefo­nicz­nie, a także za po­śred­nic­twem pocz­ty in­ter­neto­wej.


Cen­trum In­for­ma­cji Kul­tural­nej i Tu­ry­stycz­nej zo­sta­ło u­two­rzone przez Sa­mo­rząd Mia­sta Gli­wice oraz Mu­zeum w Gli­wicach. W 2013 roku Cen­trum wraz z in­ny­mi tego typu punk­ta­mi re­gio­nu ślą­skie­go zo­sta­ło po­łą­czone w sieć two­rzą­cą Ślą­ski Sy­stem In­for­ma­cji Tu­ry­stycz­nej (ŚSIT). W efek­cie tego przed­się­wzięcia po­wsta­ła naj­więk­szej w kraju sieci re­gio­nal­nej in­for­ma­cji tu­ry­stycz­nej. Dzię­ki o­bec­no­ści w ŚSIT gli­wic­kie Cen­tra zy­skały do­dat­kowe wy­po­sa­że­nie, w postaci: infokiosków, stanowisk komputerowych dla turysty, sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz audioprzewodników. Po­my­słodaw­cą i re­ali­zato­rem Ślą­skiego Sy­stemu In­for­ma­cji Tu­ry­stycz­nej jest Ślą­ska Or­ga­ni­zacja Tu­ry­stycz­na, partnerem subregionalnym Gór­no­ślą­ski Związ­ek Metropolitalny. War­tość pro­jek­tu wy­ce­niona została na 14,5 mln zł, z czego 85 % stanowiły pla­no­wane fun­dusze u­nij­ne po­chodzą­ce z Re­gio­nal­nego Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­nego Wo­je­wódz­twa Ślą­skiego na lata 2007-2013, po­zosta­łe środ­ki za­pew­nili part­ne­rzy sub­re­gio­nal­ni.

Centrum Informacji Turystycznej - galeria zdjęć

/
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej