STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE PRAKTYCZNE / CEN­TRUM IN­FOR­MA­CJI KUL­TURAL­NEJ I TU­RY­STYCZ­NEJ (CIKIT)
Szanowni Państwo - Oddziały Muzeum w Gliwicach są dostępne dla zwiedzających - prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!

Cen­trum In­for­ma­cji Kul­tural­nej i Tu­ry­stycz­nej (CIKiT)

Informacje praktyczne

Jak dojechać?

Kino Amok - Scena Bajka
ul. Dol­nych Wałów 3
44-100 Gli­wice

tel.: 48 (32) 231 38 55

e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl

gliwice@silesia.travel

Dzisiaj jest

Niedziela, 16 stycznia

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 10:00 - 18:00
Środa: 10:00 - 18:00
Czwartek: 10:00 - 18:00

Piątek: 10:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 18:00
Niedziela: nieczynny

Przerwa: 13:00-14:00

Cen­trum In­for­ma­cji Kul­tural­nej i Tu­ry­stycz­nej (CIKIT) znajduje się w budynku, w którym się mieści „Kino Amok – Scena Bajka”, przy ulicy Dol­nych Wałów 3. Punkt służy miesz­kań­com mia­sta i tu­ry­stom in­for­ma­cjami dotyczącymi wydarzeń­ kul­tural­nych oraz a­trak­cji tu­ry­stycz­nych Gli­wic i re­gio­nu.

Turyści zainteresowani zwie­dza­niem miasta mogą bezpłatnie wypożyczyć w Centrum audioprzewodniki (za pozostawieniem zwrotnej kaucji). Do wyboru są dwa spacery: po Starym Mieście oraz po Śródmieściu w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Można tu również uzyskać informacje o ważnych obiektach historycznych i szlakach turystycznych oraz o obiektach noclegowych, gastronomicznych i połączeniach komunikacyjnych. W Cen­trum zna­leźć można także in­for­ma­cje o ak­tu­al­nych pro­pozy­cjach kul­tural­nych, ta­kich jak: wy­sta­wy, kon­cer­ty, spek­ta­kle te­atral­ne, pro­jek­cje fil­mo­we, wykłady i warsztaty.

W punk­cie do­stęp­ne są bez­płat­ne u­lot­ki i fol­de­ry, a także lo­kal­ne i re­gio­nal­ne in­for­ma­tory. Turyści i mieszkańcy mają moż­li­wość za­opatrze­nia się w pu­bli­ka­cje po­świę­cone za­byt­kom i hi­sto­rii re­gio­nu, a także prze­wod­ni­ki, mapy, widokówki oraz pa­miąt­ki. W gli­wic­kim CIKiT można również kupić bi­le­ty na kon­cer­ty, przed­sta­wienia oraz wy­da­rze­nia spor­towe (system Ticketpro).

Dla turystów przygotowano sta­no­wi­sko kom­pu­te­rowe z bez­płat­nym do­stę­pem do in­ter­netu oraz ogólnodostępną sieć bezprzewodową Wi-Fi. Przed wejściem do Centrum umieszczono infokiosk, z którego można korzystać także poza godzinami pracy placówki. Z in­for­ma­cji, ja­ki­mi służy Cen­trum można ko­rzy­stać na miej­scu lub te­lefo­nicz­nie, a także za po­śred­nic­twem pocz­ty in­ter­neto­wej.

 

Cen­trum In­for­ma­cji Kul­tural­nej i Tu­ry­stycz­nej zo­sta­ło u­two­rzone przez Sa­mo­rząd Mia­sta Gli­wice oraz Mu­zeum w Gli­wicach. W 2013 roku Cen­trum wraz z in­ny­mi tego typu punk­ta­mi re­gio­nu ślą­skie­go zo­sta­ło po­łą­czone w sieć two­rzą­cą Ślą­ski Sy­stem In­for­ma­cji Tu­ry­stycz­nej (ŚSIT). W efek­cie tego przed­się­wzięcia po­wsta­ła naj­więk­szej w kraju sieci re­gio­nal­nej in­for­ma­cji tu­ry­stycz­nej. Dzię­ki o­bec­no­ści w ŚSIT gli­wic­kie Cen­tra zy­skały do­dat­kowe wy­po­sa­że­nie, w postaci: infokiosków, stanowisk komputerowych dla turysty, sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz audioprzewodników. Po­my­słodaw­cą i re­ali­zato­rem Ślą­skiego Sy­stemu In­for­ma­cji Tu­ry­stycz­nej jest Ślą­ska Or­ga­ni­zacja Tu­ry­stycz­na, partnerem subregionalnym Gór­no­ślą­ski Związ­ek Metropolitalny. War­tość pro­jek­tu wy­ce­niona została na 14,5 mln zł, z czego 85 % stanowiły pla­no­wane fun­dusze u­nij­ne po­chodzą­ce z Re­gio­nal­nego Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­nego Wo­je­wódz­twa Ślą­skiego na lata 2007-2013, po­zosta­łe środ­ki za­pew­nili part­ne­rzy sub­re­gio­nal­ni.

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej - galeria zdjęć

/
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej