CIKiT

Cen­trum

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT) Cen­trum In­for­ma­cji Kul­tural­nej i Tu­ry­stycz­nej (CIKIT) znajduje się w budynku, w którym się mieści „Kino Amok – Scena Bajka”, przy ulicy Dol­nych Wałów 3. Punkt służy miesz­kań­com mia­sta i  tu­ry­stom in­for­ma­cjami dotyczącymi wydarzeń­ kul­tural­nych oraz a­trak­cji tu­ry­stycz­nych Gli­wic i re­gio­nu. Turyści zainteresowani zwie­dza­niem miasta mogą bezpłatnie wypożyczyć w Centrum audioprzewodniki (za pozostawieniem zwrotnej […]

czytaj dalej

Kino Amok - Scena Bajka ul. Dol­nych Wałów 3 44-100 Gli­wice czyn­ne od wtor­ku do so­boty w godz. od 10.00 do 18.00 przerwa 13.00-14.00 Telefon / Fax 48 (32) 231 38 55